Niekiedy zaistnieją przesłanki konstytuujące zakład podatkowy w Polsce, np. w sytuacji kiedy zechcesz zatrudnic pracownika na etat lub też stworzyć stałą placówkę, przez którą prowadzona jest działalność gospodarcza. W takiej sytuacji możesz zlecić nam rejestrację oddziału spółki ltd w Polsce.

Osoba zagraniczna - punkt wyjścia.

W myśl ustawy o swobodzie działalności gospodarczej za przedsiębiorcę zagranicznego uznaje się:

Osobę zagraniczną , która prowadzi działalność gospodarczą poza granicami kraju.

Obywatela polskiego wykonującego działalność gospodarczą zarejestrowaną poza RP.

Przedsiębiorca zagraniczny ma możliwość zarejestrowania w Polsce oddziału swojego przedsiębiorstwa zagranicznego, a wypływa to z  Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) , z którego wypływa teza, że przedsiębiorca zagraniczny ma możliwość rejestracji w Polsce przedsiębiorstw na takich samych zasadach jak rodzimy przedsiębiorca - z zasadą wzajemności.

Cechy oddziału - co najważniejsze?

Przedmiot działalności oddziału musi być zbieżny z przedmiotem działalności całego przedsiębiorstwa.

Oddział zobowiązany jest dostosować swoją nazwę do nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z tłumaczeniem formy prawnej na język polski ( np. Spółka LTD w Wielkiej Brytanii - Spółka z o.o. w Polsce) , do czego istotne jest dodanie członku „oddział w Polsce”.

Przykład 1

Jacek prowadzi spółkę LTD pod nazwą ORGANIC COSMETICS LTD .  Rejestruje oddział w Polsce, którego nazwa do ORGANIC COSMETICS Sp. z o.o. - oddział w Polsce .

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce nie posiada odrębnej podmiotowości prawnej , zatem jest jedynie wydzieloną częścią organizacyjną przedsiębiorstwa macierzystego.  Zatem oddział jako jednostka nie posiadająca osobowości prawnej nie podlega pod przepisy Kodeksu Spółek Handlowych . W przypadku spółki LTD oddział taki będzie podlegał pod Companies Act 2006 - ustawę o spółkach handlowych.

Jednakże rachunkowość i księgowość oddziału musi być prowadzona w Polsce zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.   Oddział trzeba zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), tym samym zgłaszając imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentacji oddziału w Polsce.  Ta osoba powinna mieć zwykłe miejsce pobytu w Polsce.

Wypełniamy wniosek do KRS

Wniosek do KRS-u w sprawie rejestracji oddziału osoby zagranicznej w Polsce powinien zawierać następujące elementy:

  • wykazd osób z danymi osób uprawnionych do reprezentacji przedsiębiorcy zagranicznego

  • charakterystyka przedmiotu działalności oddziału

  • imię i nazwisko osoby reprezentującej oddział - osoba ta powinna przedstawić adres zamieszkania na terytorium Polski

  • załączyć poświadczony notarialnie wzór podpisu osoby reprezentującej oddziału

  • przedłożyć odpis aktu założycielskiego, statutu lub umowy spółki na podstawie którego działa przedsiębiorca zagraniczny ( w Anglii Private Model Articles - wzorcowa umowa spółki ) wraz z tłumaczeniem przysięgłym tego dokumentu na j.polski - tłumacz przysięgły z Polski.

  • pozostałe dokumenty statutowe, np. wpis do rejestru ( tutaj chodzi o certyfikat inkorporacji , dokumenty, które widnieją w Companies House i są ogólnie dostepne ) - koniecznośc przetłumaczenia akt na j.polski w sposób przysięgły )

  • ewentualnie uchwała o powołaniu oddziału

Dokumenty, na podstawie których referendarz sądowy dokonuje wpisu do KRS składa się w postaci oryginałów albo poświadczonych urzędowo odpisach.

Niekiedy z uwagi na braki formalne lub błędnie wypełniony wniosek, referendarz sądowy może wezwać stronę do dokonania poprawek lub skompletowania w całości dokumentów .  Wyznacza nieprzekraczalny termin 7 dni od daty doręczenia.   

W przypadku kiedy nie ma błędów,  wpis dokonywana jest z mocą wsteczną ex tunc od daty złożenia wniosku.   Rejestracja oddziału może potrwać około 30 dni .

Oferujemy rejestrację oddziałów firm zagranicznych w Polsce - nie chodzi tylko o oddział spółki LTD, ale także innych europejskich przedsiębiorstw.

III. Podatki w oddziale w Polsce

Jak już wspomniałem - oddział przedsiębiorcy zagranicznego - to tylko jednostka organizacyjno-prawna , która podlega pod spółkę macierzystą.

Jeżeli w rozumieniu przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Wielką Brytanią a Polską, powstaje zakład podatkowy - powstaje obowiązek podatkowy po stronie spółki - i tutaj nastepuje konieczność odprowadzania podatków ( ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych ) , VAT oraz pozostałe quasi-podatkowe należności, np.  ubezpieczenia społeczne pracowników, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i inne opłaty i podatki lokalne .

Pamiętać również należy, że automatycznie - rejestracja oddziału powoduje, iż spółka LTD i jej oddział traktowane są jako podmioty powiązane - bo bezsprzecznie dochodzi w nich do obustronnych transakcji - oddział musi być finansowany przez spółkę LTD - występują przepływy pieniężne ) , stąd też po stronie polskiej adekwatne będą przepisy stosowane w podmiotach powiązanych - ceny transferowe.

JAKIE SĄ KOSZTY OTWORZENIA ODDZIAŁU?

Otworzenie oddziału generuje zarówno koszty stałe - związane z opłatami sądowymi, administracyjnymi czy też koszty związane z czynnościami consultingu - tłumaczenia przysięgłe - a także koszty miesięczne - wirtualny adres czy też zapewnienie oddziałowi usług księgowych. Poniżej przedstawiam modelową kalkulację kosztów.

KOSZTY SĄDOWE

opłatę za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego - 500 zł


opłata za publikację w Monitorze ogłoszenia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego - 100 zł

KOSZTY TŁUMACZEŃ PRZYSIĘGŁYCH

Tłumaczenie umowy spółki - 1 700 zł


Tłumaczenie statutowych dokumentów spółki - 300 zł


Tlumaczenie pozostałych dokumenów - 200 zł


Oryginały dokumentów z Companies House - 500 zł

Dodatkowe koszty to koszty wiązane z wirtualnym adresem ( adresem siedziby oddziału ) na terenie Polski, które ponoszone są w stosunku miesięcznym lub rocznym.   Konieczne jest również dostosowanie się do ustawy o rachunkowości i zaprowadzenie ksiąg rachunkowych.

Koszty rejestracji oddziału nie są niskie , ale my jako Ltdconsulting.pl jesteśmy w stanie zaproponować Państwu kompleksową ofertę i obniżyć te opłaty - zwłaszcza w zakresie czynności consultingowych oraz tłumaczeń przysięgłych.

TOP