KRZYSZTOF MAJCZYK

DORADCA PODATKOWY

INFORMACJE O MNIE

Krzysztof Jan Majczyk, Doradca podatkowy, prowadzący od 20 lat własną kancelarię

1. Praktykuje w sporządzaniu umów (kontraktów) celowych dla wybranych operacji gospodarczych oraz dla wybranych typów działalności gospodarczej, świadczy kompleksowe doradztwo w sporządzeniu umowy, jej negocjowaniu, realizacji, opodatkowaniu i jej zaksięgowaniu, zarówno dla przedsiębiorców polskich jak i dla przedsiębiorców zagranicznych; sporządza opinie cywilnopodatkowe niezbędne do występowania z wnioskami interpretacyjnym jak i opinie do podejmowania inwestycji rzeczowych przez inwestorów krajowych i zagranicznych, co do inwestycji w Polsce jak i w krajach trzecich.

2. Specjalizuje się zarówno w krajowym jak i w międzynarodowym doradztwie podatkowym podatku od towarów i usług (u.p.t.u.), praktycznie od jego wprowadzenia w Polsce w 1993 r. administracyjnymi i przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych. reprezentuje Klientów zarówno w postępowaniu kontrolnym, postępowaniu podatkowym, celnym, a także w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (przed WSA i przed NSA) sporządzając jako dowody ­ obszerne analizy księgowo – finansowe materiału dowodowego zgromadzonego przez organy podatkowe spółek z o.o.

3. Zajmuje  się obroną procesową przedsiębiorstw przed podatkowymi organami administracyjnymi i przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych. reprezentuje Klientów zarówno w postępowaniu kontrolnym, postępowaniu podatkowym, celnym, a także w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (przed WSA i przed NSA) sporządzając jakodowody ­ obszerne analizy księgowo – finansowe materiałuy dowodowego zgromadzonego przez organy podatkowe spółek z o.o. Sporządza strategie podatkowe z wykorzystaniem polskich spółek hybrydowych oraz zróżnicowania europejskich systemów podatkowych , dokonuje optymalizacji podatkowej przedsiębiorstw z wykorzystaniem międzyrządowych umów bilateralnych zawieranych w sprawach podatkowych, w celu unikania podwójnego opodatkowania na gruncie Konwencji OECD, poszczególnych umów o unikaniu opodatkowania).

4.Świadczy zastępstwo procesowe dla przedsiębiorców w sporach z organami podatkowymi i celnymi, nie tylko w postępowaniach podatkowych, ale często udziela pomocy przedsiębiorcom w sporządzeniu skargi administracyjnej z art. 221 k.p.a. (actio popularis) w postępowaniu skargowym na działalność organów podatkowych i ich poszczególnych pracowników. Szczególnie interesują go zagadnienia dotyczące podwójnego opodatkowania w ramach Unii Europejskiej, zwłaszcza umowa między PL a Wielką Brytanią.

5. Specjalizuje się w optymalizacji ubezpieczeniowej, zarówno w wyłączaniu przedsiębiorców polskich na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29.04.2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia spolecznego (DZ.U. UE LNr 166, poz.1 z dnia 30.04.2004 r. z późn. zm.) jako dyrektorów brytyjskich Ltd z obowiązkowego ubezpieczenia społecznego wynikającego z art.6 ust.1 pkt 5 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.) jak i w obsłudze ubezpieczeniowych

6. Wielokrotnie przyjmował na siebie obowiązki prokurenta lub likwidatora polskich

7. W swojej praktyce zawodowej wielokrotnie wykorzystuje instrumenty tarczy.

8. Nie uchyla się od przygotowywania projektów zawiadomień o uzasadnionym postępowań administracyjnych skierowanych przeciwko przedsiębiorcom wyłączonym z pod podlegania polskiemu systemowi ZUS.

Jest autorem książki: „Sporządzanie skargi i skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowo-
administracyjnym z uwzględnieniem spraw podatkowych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem.Wzory pism procesowych i kazusy.” C.H.Beck.W­wa 2013

Bezpłatna wycena porady podatkowej u Krzysztofa Majczyka

Najczęściej poruszane zagadnienia prawne:
 • wyłączenie przedsiębiorców polskich spod polskiego systemu ZUS,
 • włączenie przedsiębiorców polskich jako członkow zarządu brytyjskich Ltd do HMRC,
 • brytyjska rezydencja podatkowa Ltd Company,
 • rezydencja podatkowa pracowników brytyjskich Ltd Company
 • rezydencja podatkowa przedsiębiorców w rozumieniu polskiej ustawy o podatku
 • dochodowym od osób fizycznych
 • opodatkowanie dyrektorów spółki LTD, pracowników najemnych, artystów, sportowców,
 • należności licencyjne, opodatkowanie w miejscu położenia nieruchomości, sprzedaż
 • udziałów, wypłata dywidendy w rozumieniu konwencja o unikaniu podwójnego
 • opodatkowania zawarta pomiędzy Wielką Brytanią a Polską odczytywanej w polskim i brytyjskim systemie podatkowym,
 • Opinie, porady, konsultacje, przygotowywanie umów, szkolenie ksiegowych, zarządów z uwzględnieniem opodatkowania przedsiębiorstw polskich (Spółek cywilnych i spółek handlowych) oraz brytyjskich Ltd Company podatkiem VAT w transakcjach
 • wewnątrzwspólnotowych typu WDT, WNT, import usług z krajów trzecich (Rosja, Chiny,USA), eksport usług do krajów trzecich (Rosja, Chiny, USA), sprzedaż wysyłkowa towarów między państwami UE, ustalenie miejsca świadczenia wybranych usług (np. Elektronicznych) w UE dla VAT, obowiązek rejestracji w VAT w PL i w UK, wyłączenia i zwolnienia podmiotowe przedsiębiorców spod VAT w PL i w UK w rozumieniu polskiej ustawy o podatku od towarów i usług oraz Vatowskiej dyrektywy unijnej nr 112
 • zwolnienia dochodów przedsiębiorców z osobistego podatku dochodowego w PL i w UK,
 • łączne rozliczanie dochodów Polaków w PL i w UK jako rezydentów w PL oraz
 • rozliczanie dochodów Polaków w PL i w UK jako rezydentów w UK, praktyczne stosowanie metod wyłączenia opodatkowania z progresją oraz metody zaliczenia na podstawie Konwencji UK – PL oraz polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • ustalanie i pozyskiwanie certyfikatu rezydencji w PL dla spółek zgodnie z polską ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych oraz certyfikatu rezydencji w UK dla spółek zgodnie z brytyjską ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych
 • Specjalizacja: twarda wiedza księgowa, cywilistyczna, podatkowa; twarde kompetencje dla potrzeb strategicznych analiz dla właścicieli i dla zarządów spółek kapitałowych księgowość spółek handlowych (także kadry, ZUS, roczna sprawozdawczość finansowa) analiza finansowa spółek i projektów inwestycyjnych,
 • strategie podatkowe, krajowe i zagraniczne, z wykorzystaniem spółek hybrydowych i certyfikatów rezydencji podatkowych, ustalanie zasad podatkowych cienkiej kapitalizacji polskich spółek kapitałowych (córek) przez Ltd Company z UK (jako matki) oraz zasad podatkowych cienkiej kapitalizacji brytyjskich spółek kapitałowych (Ltd Company) (córek) dokonywanych przez polskie spółki kapitałowe (matki)
 • tarcze antykomornicze i antykonkurencyjne,
 • przekształcanie księgowe, podatkowe i sądowe przedsiębiorstw, w tym spółek
 • kapitałowych na spółki hybrydowe
 • prawo umów gospodarczych,
 • postępowania rejestracyjne spółek kapitałowych,
 • postępowania likwidacyjne spółek kapitałowych,
 • materialne prawo podatku dochodowego od osob fizycznych (ustawa o PIT),
 • materialne prawo podatku dochodowego od osób prawnych (ustawa o CIT),
 • polska procedura kontrolna i podatkowa (Ordynacja podatkowa),
 • polskie postępowanie sądowo ­admisnitracyjne w sprawach podatkowych (ustawa P.p.s.a.)
 • polska procedura sądowa w sprawach cywilnych (k.p.c)
 • polska procedura sądowa w sprawach karnych (k.p.k.)
 • polska procedura karno – skarbowa (k.k.s.)
 • postępowanie skargowe wobec komornikow i sędziów przed sądowymi organami egzekucyjnymi (ustawa o komornikach sądowych i egzekucji)
Hobby:

filozofia prawa, historiozofia, historia antyczna, politologia, antropologia kultury śródziemnomorskiej, rosyjska literatura filozoficzna, pluralizm etyczny I Berlina,
dialektyczne topiki Arystotelesowskie

TOP