Ltdconsulting.pl oferuje na sprzedaż gotowe spółki polskie w formie zakupu 100% udziałów w kapitale zakładowym. Zakup spółki z o.o. jest dużo wygodniejszą i szybszą formą niż rejestracja takiego podmiotu od podstaw zwłaszcza jeżeli klient chce szybko dokonać transakcji lub złożyć wniosek o dotację dla takiego podmiotu z programów UE czy też rządowych subwencji. 

A może chodzi o szybkie złożenie oferty w przetargu?

To właśnie główne motywy zakupu gotowej spółki z o.o. Oferowane przez nas firmy na sprzedaż posiadają wszystkie prawem wymagane dokumenty korporacyjne oraz rejestracje dla celów podatkowych.

Charakterystyka spółki z o.o. :

Może być powołania w każdym , ale prawnie dozwolonym celu.

Może mieć 1 udziałowca z zastrzeżeniem, że zgodnie z polskimi przepisami o ubezpieczeniach społecznych - 1 wspólnika spółki traktuje się jako osobę prowadzącą działalnośc gospodarczą - obowiązek płacenia składek ZUS.

Spółki z o.o. nie może zawiązać inna osoba prawna ( np. spółka LTD lub inny podmiot mający osobowość prawną ) , ale na etapie zakupu udziałów - taka sytuacja już może mieć miejsce.

Udziałowcem może być osoba fizyczna, prawna z całego świata.

Prezesem zarządu może być osoba z terenu Polski lub UE/EOG.

Minimalny kapitał zakładowy to 5 000 zł i prezes zarządu musi podpisać oświadczenie, że wkłady do spółki zostały przez wspólników wniesione w całosci pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Odpowiedzialność:

Wspólnicy odpowiadają jedynie do wysokości wniesionych udziałów - musza liczyć się z ewentualną utratą swojego kapitału za objęcie udziałów w sytuacji upadłości spółki.

Spółka z o.o. za zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem.

W przypadku bezkusteczności egzekucji z majątku Spółki z o.o., do odpowiedzialności można pociągnąć jedynie zarząd spółki - np. prezesa zarządu. "Podstawa prawna: art. 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli egzekucja przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania."

Od odpowiedzialności za długi spółki z o.o. zarząd może się uwolnić zgodnie z normą: Art. 299 § 2 KSH w 3 sytuacjach - we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy lub mimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego wierzyciel nie poniósł szkody.

Opodatkowanie spółki i optymalizacja podatkowa

Rozmawiając z większością księgowych , często mamy okazję usłyszeć powiedzenie: cyt.

"Nie zakładajcie spółki z o.o., bo tam jest podwójne opodatkowanie".

Cytat ten jest prawdą przy postawieniu hipotezy, że księgowy nie posiada wiedzy o planowaniu podatkowym i skazuje klienta na zapłatę podatku dochodowego od osób prawnych oraz zaksięgowanie wypłaty dywidendy.

W takim przypadku scenariusz jest prosty dla księgowego, bo nie wymaga wiele pracy, ale dotkliwy finansowo dla klienta.

Spółka zarobiła 10,000 zł za rok podatkowy 2015 , z czego:

Płaci 19% podatku od osób prawnych (CIT, w Anglii - Corporation Tax) - po opodatkowaniu zostaje kwota: 8 100 zł

Następnie wspólnik, któremu przysługuje dywidenda opłaca podatek dochodowy od osób fizycznych - dochód z kapitału w wysokości 1 539 zł, i kwota do wypłaty 6 561 zł przy założeniu, że wypłacamy wszystko - a w większości wypadków nie da się tego zrobić, żeby nie spowodować upadłości spółki.

Co jednak zrobić, żeby uniknąć podwójnego opodatkowania w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Nalezy tak zaplanować działanie oraz w taki sposób postępować ( stan faktyczny ) , żeby obciążenia podatkowe były na jak najniższym poziomie, tj.:

  • 1. Określić wynagrodzenie dla wspólników z tytułu posiedzeń zarządu

  • 2. Spowodować, aby poszczególni interesariusze wykonali "dzieło" na rzecz spółki z.o.o. - co spowoduje opodatkowanie na poziomie osoby fizycznej w stopie procentowej : 9% ( koszty uzyskania przychodu - 50% ) , a dla spółki z o.o. - koszt

  • 3. Wynająć spółce częśc lokalu mieszkalnego - opodatkowując to na poziomie osoby fizycznej w wysokości ryczałtu: 8,5%

  • 4. Wydzierżawić przedsiębiorstwo zorganizowane, udostępnić software , znak towarowy, markę, know-how. Wszystkie powyższe kwestie spowodują, że będzie istniał przepływ pieniężny pomiędzy spółką z o.o. , a poszczególnymi osobami.

  • 5. Dzięki temu spółka z o.o. ponosi koszty oczywiście za uslugi i inne świadczenia, które w rzeczywistości istnieją - a osoby fizyczne mają z tego tytułu dochód z niższymi obciążeniami publicznoprawnymi.

GOTOWE SPÓŁKI NA SPRZEDAŻ

W przypadku zakupu udziału w polskiej spółce, konieczne będzie spotkanie z klientem w Kancelarii Notarialnej, celem zawarcia umowy zakupu udziałów w procedurze poświadczenia podpisu.

Podstawa prawna:

art. 180 ksh - § 1. Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz jego zastawienie powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi )

Spotkania zazwyczaj odbywają się w Warszawie z naszymi współpracującymi pełnomocnikami, lecz jeżeli klienta dzieli zbyt duża odległość od stolicy Polski, istnieje możliwość wdrożenia alternatywnej procedury - sprzedaży spółki z o.o. na odległośc.

Procedura ta rózni się od tradycyjnej tym, że nie spotykamy się z klientem w danym miejscu - tylko każda ze stron umowy ( zarówno Zbywający - nasza spółka jak i Nabywca- klient ) udają się z przygotowanym draftem umowy do dowolnej Kancelarii Notarialnej na terenie RP, żeby jednostronnie podpisać umowę - następnie umowa zostaje przesłana kurierem lub pocztą do drugiej strony , która wykonuje alternatywną procedurę.

Umowę uważa się za zawartą po podpisaniu jej przez drugą stronę transakcji . W międzyczasie klient dokonuje wpłat tytułem nabycia udziałów, po czym uruchamiamy procedurę przekazania spółki klientowi.

Gwarancje od Ltdconsulting.pl w przypadku zakupu spółki z o.o.:

Spółki mają wykonane rejestracje dla celów podatkowych oraz ewidencyjnych: KRS, NIP, REGON, VAT, VAT EU lub inne licencje w przypadku spółek , które działają lub zamierzają działać w branży regulowanej i koncesjonowanej.
Spółki nie mają żadnych zobowiązań finansowych , w szczególności cywilnoprawnych , podatkowych , administracyjnych.
Spółki w większości nie prowadziły działalności operacyjnej , nie osiągnęły żadnego obrotu , nie wystawiły faktur, a gdy takie sytuacje miałyby miejce, poinformujemy o tym w procedurze due dilligence przed zawarciem umowy.
Spółki mają opłacony w pełni kapitał zakładowy , opierają się na modelowej umowie spółki , w której przedmiot działalności zakreślony jest bardzo szeroko, celem uniknięcia dodatkowych zmian w umowie spółki , co generuje koszty w postaci taksy notarialnej.
TOP